ATTIVITAJIET LI JEĦTIEĠU PERMESS MILL-KUNSILL LOKALI [L.S.441.04 1

LEĠISLAZZJONI SUSSIDJARJA 441.04

REGOLAMENTI DWAR ATTIVITAJIET LI

JEĦTIEĠU PERMESS MILL-KUNSILL LOKALI

1 taĠunju, 2002

L-AVVIŻ LEGALI 119 tal-2002, kif emendat bl-Avviżi Legali 233 tal-

2002, 37 tal-2004, 426 tal-2007, 129 u 269 tal-2009, 248 tal-2011, 474 tal-

2012, 154 tal-2015, 193 u 251 tal-2016 ,222 u 436 tal-2018 u 175 tal-2019.

 

16 [L.S.441.04 ATTIVITAJIET LI JEĦTIEĠU PERMESS MILL-KUNSILL LOKALI

Drittijiet li għandhom jitħallsu dwar permessi maħruġa skont dawn ir-regolamenti

SKEDA B Emendata:

A.L. 233 tal-2002;

A.L. 426 tal-2007;

A.L. 129 tal-2009;

A.L. 154 tal-2015;

A.L. 222 tal-2018.

(Regolamenti 4, 7, 8, 11)

Kiddie Ride Machines u makni tal-bejgħ awtomatiċi

 1. Biex tqiegħed fxi triq makna tal-logħob magħrufa bħala Kiddie

Ride Machine fis-sena jew parti minnha ………………………………………….. 46.59

 1. Biex tqiegħed fxi triq makna tal-bejgħ awtomatiċi fis-sena jew

parti minnha ………………………………………………………………………………. 23.29

Depożitu ta materjal tal-bini u materjal ieħor

 1. Għal depożitu ta materjal tal-bini jew materjal ieħor jew xi oġġett

fxi triq għal kull m2 jew parti minnu għal kull jum jew parti minnu …….. 2.33

Depożitu jew użu ta Krejn jew Makkinarju

 1. (a) Għal depożitu ta krejn jew makkinarju ieħor ta qies li ma

jaq bi żx l- 10 m2 f xi t ri q wa qt l -b in i, k os t ru z z jo ni jew

demolizzjoni ta xi bini jew proġett ieħor simili għal kull sit

fejn ikun jinsab makkinarju bħal dak għal kull jum jew parti

minnu ………………………………………………………………………….. 10.00

(b) Għal depożitu ta krejn jew makkinarju ieħor ta qies li jaqbeż

l-10m2 fxi triq waqt l-bini, kostruzzjoni jew demolizzjoni ta

xi bini jew proġett ieħor simili għal kull sit fejn ikun jinsab

makkinarju bħal dak għal kull jum jew parti minnu ……………… 15.00

Tqegħid ta Mwejjed u Siġġijiet

 1. Għal tqegħid ta mwejjed u siġġijiet għal kull m2 jew parti minnu,

għal kull jum ……………………………………………………………………………… 1.16

Twaqqif ta xi Posta jew Kjosk

 1. Għat-twaqqif ta xi posta jew kjosk fxi triq għal kull perjodu ta

tliet ġranet jew parti minnhom ………………………………………………………. 23.29

Liċenzi u Permessi mingħajr ħlas

 1. (i) Għat-twaqqif ta xi posta jew kjosk tradizzjonali użati

esklużivament għal bejgħ ta qubbajt Malti (Maltese nougat) … Xejn

(ii) Għat-tqegħid jew depożitu ta materjal tal-bini jew ta materjal

ieħor jew ta xi oġġetti fxi triq minħabba fi proġetti ta natura

nazzjonali jew proġetti tal-Unjoni Ewropea ……………………… Xejn

(iii)Għat-tqegħid jew depożitu ta stekkat (boundary wall) li jagħlaq

sit ta kostruzzjoni waqt ix-xogħlijiet ta kostruzzjoni sabiex

tirrestrinġi l-aċċess u tipprovdi protezzjoni għall-pubbliku ……. Xejn

Divertiment okkażjonali

 1. Biex issir wirja pubblika, esibizzjoni, xi logħob żgħira, fiera, tombla

jew xi divertiment pubbliku jew attività simili oħra fxi triq flokalità

f xi ġurnata jew ġranet speċjali jew speċifiċi għal kull jum jew parti

minnu ……………………………………………………………………………………….. 6.99

 1. Biex isir divertiment ieħor okkażjonali fġurnata speċifika għal kull

jum jew parti minnu ……………………………………………………………………. 6.99

ATTIVITAJIET LI JEĦTIEĠU PERMESS MILL-KUNSILL LOKALI [L.S.441.04 17

 1. Għad-daqq ta strumenti mużikali u/jew għall-użu loudspeakers u/

jew amplifiers għal kull jum jew parti minnu …………………………………… 4.66

 1. Biex isir sports akkwatiku jew sports ieħor fxi ġurnata speċifika

ħlief attività sportiva li ssir fuq medda ta iktar minn lokalità waħda jew

fuq bażi nazzjonali ……………………………………………………………………… 2.33

 1. Biex isir xi divertiment ieħor okkażjonali fxi ġurnata speċifika

ħlief xi disco, ballu, żfin, jew xi attività żgħira bħal dik irrispettivament

minn kif dawn ikunu magħrufa ……………………………………………………… 6.99

Nota: Jekk tixtieq aktar infirmazzjoni, jekk jogħġbok tkellem mal-Kunsill Lokali tiegħek.

 

ACTIVITIES REQUIRING PERMIT BY LOCAL COUNCILS [S.L.441.04 1

SUBSIDIARY LEGISLATION 441.04

ACTIVITIES REQUIRING PERMIT BY LOCAL

COUNCILS REGULATIONS

1st June, 2002

LEGAL NOTICE 119 of 2002, as amended by Legal Notices 233 of 2002,

37 of 2004, 426 of 2007, 129 and 269 of 2009, 248 of 2011, 474 of 2012,

154 of 2015, 193, 251 of 2016, 222 and 436 of 2018 and 175 of 2019.

 

 16 [S.L.441.04 ACTIVITIES REQUIRING PERMIT BY LOCAL COUNCILS

Fees leviable for permits issued in accordance with these regulations

SCHEDULE B Amended by:

L.N. 233 of 2002;

L.N. 426 of 2007;

L.N. 129 of 2009;

L.N. 154 of 2015;

L.N. 222 of 2018.

(Regulations 4, 7, 8, 11)

Kiddie Ride Machines and automatic vending machines

 1. To place in any street amusement machine known as Kiddie Ride

Machine per annum o part thereof ………………………………………………….. 46.59

 1. To place in any street automatic vending machine per annum or part

thereof ……………………………………………………………………………………… 23.29

Deposit of building material or other material

 1. For the deposit of building material or other material or other object

in any street for every metre square or part thereof for every day or part

thereof ……………………………………………………………………………………… 2.33

Deposit or use of Crane or other Machinery

 1. (a) For the deposit or a crane or other machinery of a size not

exceeding 10m2 in any street during erection, construction or

demolition of any building or similar project for each site

where such machinery is situated for every day or part thereof . 10.00

(b) For the deposit or a crane or other machinery of a size

exceeding 10m2 in any street during erection, construction or

demolition of any building or similar project for each site

where such machinery is situated for every day or part thereof 15.00

Placement of Tables and Chairs

 1. For the placement of tables and chairs for every metre square or part

thereof for every day …………………………………………………………………… 1.16

Placement of Stall or Kiosk

 1. For the placement of stall or kiosk in any street for a period of three

days or part thereof ……………………………………………………………………… 23.29

Free Licenses and Permits

 1. (i) For the placement of stall or kiosk for the exclusive sale of

Maltese nougat ……………………………………………………………… Nil

(ii) For the placement or deposit of building material or other

material or other objects in any street in connection with

national projects or European Union projects ……………………… Nil

(iii) For the placement or deposit of boundary wall endorsing a

construction site during construction works, to restrict access

and provide protection to the public ………………………………….. Nil

Occasional Entertainment

 1. To hold a public show, exhibition, small games, a fair, a tombola or

any other public entertainment or similar activity in any street in the

locality on any special or specific day or days for every day or part

thereof ……………………………………………………………………………………… 6.99

 1. To hold any other occasional entertainment on any specific day for

every day or part thereof ………………………………………………………………. 6.99

ACTIVITIES REQUIRING PERMIT BY LOCAL COUNCILS [S.L.441.04 17

 1. For the playing of musical instrument and or for the use of

loudspeakers and or amplifiers for every day or part thereof ……………….. 4.66

 1. To hold aquatic or other sports except a sporting activity that is

organized across more than one locality or on a national basis on any

specified day ……………………………………………………………………………… 2.33

 1. To hold any other occasional entertainment except any disco, ball,

dance or any other small or similar activity irrespective of the name by

which it is called on any specified day ……………………………………………. 6.99

 

If you have any other queries, please contact your Local Council Office